Мифология

 

Το κέρας της  Αμάλθειας ή κέρας της αφθονίας

Рог Амалфеи или рог изобилия

Όταν ο Δίας ήταν ακόμη μικρός, παίζοντας µε την Αμάλθεια µια μέρα, χωρίς να το θέλει, της έσπασε το ένα κέρατο.

Στενοχωρήθηκε πολύ η Αμάλθεια κι ο Δίας, για να την παρηγορήσει, ευλόγησε το κέρατο και το έκανε «κέρας της αφθονίας».

Από μέσα του έβγαινε ό,τι μπορούσε κανείς να επιθυμήσει: λαχανικά και φρούτα, μέλι, λάδι και κρασί, όλοι οι καρποί της γης κι ό,τι άλλο μπορούσε κάποιος να ζητήσει.

Όταν πέθανε η Αμάλθεια, ο Δίας την έκανε αστέρι.

Με το δέρμα της έντυσε την ασπίδα του, που ονομάστηκε αιγίδα, και προστάτευε όποιον την κρατούσε.

Γι’ αυτό και σήμερα λέμε τη φράση «υπό την αιγίδα κάποιου…», που σημαίνει κάτω από την προστασία κάποιου.

Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, Γ, 68, 2-3 (διασκευή)

 

το κέρας  - рог
η Αμάλθεια - Амалфея
η αφθονία - изобилие
έσπασε - сломал;  σπάζω –ломать, бить, разбивать
παίζοντας -  играя;  παίζω - играть
στενοχωρήθηκε -  расстроилась;  στενοχωρώ – расстраивать, огорчать
παρηγορήσει -  утешить παρηγορώ - утешать
ευλόγησε  ευλογώ - благословлять,
έκανε  - делал;  κάνω - делать
κέρας της αφθονίας - рог изобилия
έβγαινε  выходил;  βγαίνω – выходить
ό,τι μπορούσε κανείς να επιθυμήσει -  все, что можно пожелать
το μέλι - мед
το λάδι – ол.масло
το κρασί - вино
όλοι οι καρποί της γης - все плоды земли
κι ό,τι άλλο μπορούσε κάποιος να ζητήσει и все другое, что может кто-то попросить
ζητώ - искать, разыскивать;  просить, спрашивать
πέθανε – умерла πεθαίνω - умирать
το αστέρι - звезда
το δέρμα - кожа
έντυσε - одел  ντύνω- одевать
η ασπίδα - щит;
ονομάστηκε – был назван
η αιγίδα -  эгида (тж. перен.); защита, покровительство;
και προστάτευε όποιον την κρατούσε- защищает того, кто им владел
«υπό την αιγίδα κάποιου…» -  под защитой кого либо
που σημαίνει - которая обозначает
κάτω από – под
η προστασία - защита
κάποιου - кого либо

 

 

Ο μύθος της Ευρώπης

Миф о Европе

Στη Συρία ζούσε κάποτε ο Βασιλιάς Αγήνορας, ο γιος του Ποσειδώνα. Αυτός είχε µια πεντάμορφη κόρη, την Ευρώπη.

Ο Δίας είδε την Ευρώπη, την αγάπησε και µια μέρα, που η κόρη μάζευε λουλούδια µε τις φίλες της σ’ ένα ακρογιάλι της Συρίας, μεταμορφώθηκε σε άσπρο ταύρο, την πλησίασε και ξάπλωσε κοντά της.

Το όμορφο ζώο έδειχνε ήρεμο και φιλικό και η Ευρώπη το πλησίασε, το χάιδεψε και κάθισε στη ράχη του ανύποπτη.

Την ίδια στιγμή ο ταύρος πετάχτηκε όρθιος κι όρμησε προς τη θάλασσα. Τρομαγμένη η Ευρώπη κρατήθηκε από τα κέρατά του.

Ο ταύρος πέταξε πάνω από τα κύματα κι έφτασε στην Κρήτη. Εκεί ο Δίας πήρε την κανονική του μορφή, παντρεύτηκε την Ευρώπη και γέννησαν τρεις γιους.

Όταν ο Δίας επέστρεψε στον Όλυμπο, παρήγγειλε στον Ήφαιστο να φτιάξει ένα χάλκινο γίγαντα, τον Τάλω, για να φυλάει την Κρήτη και να µη μπορέσει ποτέ να φύγει η Ευρώπη.

Από αυτήν πήρε το όνομά της η ήπειρος που ζούμε κι εμείς σήμερα, η Ευρώπη.

Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Γ, 1, 2-4 (διασκευή)

 

ζούσε κάποτε - жил когда то
ο Βασιλιάς Αγήνορας - царь Агинор
ο γιος του Ποσειδώνα - сын Посейдона
η πεντάμορφη κόρη – прекрасная дочь
είδε την Ευρώπη, την αγάπησε - увидел Европу, полюбил ее
μάζευε λουλούδια - собирала цветы
µε τις φίλες της – с подругами
το ακρογιάλι - морской берег
μεταμορφώθηκε σε άσπρο ταύρο - превратился в белого быка
την πλησίασε και ξάπλωσε κοντά της - к ней приблизился и лег рядом с ней
το όμορφο ζώο - красивое животное
έδειχνε ήρεμο και φιλικό - выглядел спокойным и доброжелательным
το πλησίασε, το χάιδεψε - приблизилась, его поласкала
και κάθισε στη ράχη του ανύποπτη – села ему на спину не подозревая
Την ίδια στιγμή ο ταύρος πετάχτηκε όρθιος  -  в тот же момент бык вскочил
κι όρμησε προς τη θάλασσα – бросился в море
Τρομαγμένη η Ευρώπη κρατήθηκε испуганная Европа схватилась
από τα κέρατά του – за его рога
πέταξε πάνω από τα κύματα – взлетел над волнами
έφτασε– прибыл, добрался
την κανονική του μορφή – обычное обличье
παντρεύτηκε την Ευρώπη – женился на Европе
και γέννησαν τρεις γιους - родили троих сыновей
Όταν ο Δίας επέστρεψε στον Όλυμπο – когда Зевс вернулся на Олимп
παρήγγειλε στον Ήφαιστο - приказал Гефесту
να φτιάξει ένα χάλκινο γίγαντα – сделать медного гиганта
για να φυλάει– чтобы охранял
µη μπορέσει ποτέ να φύγει - не могла никогда уйти
Από αυτήν πήρε το όνομά της η ήπειρος  - с тех пор материк получил название
που ζούμε κι εμείς σήμερα, η Ευρώπη - где мы живем сегодня – Европа

 

 

Еще мифы:

Мифы Эзопа с аудио Ο  Νάρκισσος
     

 

 

 

Храм Зевса Олимпийского

Статуи Зевса изначально не было в храме после его постройки. Греки решили пригласить знаменитого афинского скульптора Фидия, для создания статуи Зевса. Фидий успел к этому времени создать две знаменитые статуи Афины («Афину Промахос» и «Афину Парфенос». К сожалению, ни одно из его творений до нашего времени не сохранилось). По его приказу была построена мастерская в 80 метрах левее храма. Эта мастерская точно соответствовала размеру храма. Там он, с двумя своими помощниками, которые были ему нужны только как сборщики мусора, за огромным пурпурным занавесом, создал статую бога-громовержца в хрисоэлефантинной технике. Сам Фидий был очень придирчив к материалу, который ему доставляли. Особенно он был придирчив к слоновой кости, из которой он создал тело бога. Затем под усиленной охраной в храм к ногам громовержца внесли драгоценные каменья и 200 кг. чистого золота. По современным расценкам стоимость одного только золота, пошедшего на отделку статуи, составляла около 8000000 долларов.

Из золота была сделаны: накидка, которая закрывала часть тела Зевса, скипетр с орлом, который он держал в левой руке, статуя богини победы — Ника, которую он держал в правой руке и венок из ветвей оливы у Зевса на голове. Ноги Зевса покоились на скамеечке, которую поддерживали два льва. Рельефы трона прославляли, в первую очередь, самого Зевса. На ножках трона были изображены четыре танцующие Ники. Также были изображены: кентавры, лапифы, подвиги Тесея и Геракла, фрески, изображающие битву греков с амазонками. Основание статуи имело 6 метров в ширину и 1 метр в высоту. Высота всей статуи вместе с пьедесталом составляла по разным данным от 12 до 17 метров. Создавалось впечатление «что если бы он (Зевс) захотел бы встать с трона, то снёс бы крышу». Глаза Зевса были размером с кулак взросло человека.

Павсаний упоминает статую в своих работах: «Бог сидит на троне, его фигура сделана из золота и слоновой кости, на голове у него венок как бы из ветвей маслины, на правой руке он держит богиню победы, сделанную также из слоновой кости и золота. У нее на голове повязка и венок. В левой руке бога скипетр, украшенный всякого рода металлами. Сидящая на скипетре птица — орел. Обувь бога и верхняя одежда — также из золота, а на одежде — изображения разных животных и полевых лилий»

В 435 г. до н. э. состоялось торжественное открытие статуи. На Зевса пришли посмотреть самые влиятельные люди Греции. Они были поражены увиденным. Глаза громовержца ярко сверкали. Создавалось такое впечатление, что в них рождаются молнии. Вся голова и плечи бога сверкали божественным светом. Сам Фидий ушел в глубину храма и оттуда наблюдал за восторженной публикой. Для того чтобы голова и плечи громовержца сверкали, он приказал вырубить у подножья статуи прямоугольный бассейн. Поверх воды в нём наливалось оливковое масло: поток света из дверей падает на тёмную маслянистую поверхность, и отраженные лучи устремляются вверх, освещая плечи и голову Зевса. Возникала полная иллюзия того, что этот свет льётся от бога к людям. Говорили, что сам громовержец спустился с небес, для того, чтобы позировать Фидию. Судьба самого Фидия до сих пор осталась неизвестной. По одной версии он, спустя 3 года, был осужден и брошен в тюрьму, где и умер вскоре. По другой версии он прожил ещё 6—7 лет, став на старости лет изгоем, и умер в забвении.

Скульптор Димофонт из Мессены реставрировал статую во II веке до н. э.

В конце IV века н. э. император Феодосий I, утверждавший христианство, запретил Олимпийские игры как часть языческого культа. От храма Зевса Олимпийского осталось только основание, некоторые колонны и скульптуры. Но даже религиозные фанатики не смогли уничтожить творение Фидия — статую Зевса. Около 40 г. н. э. римский император Калигула захотел перенести статую Зевса к себе в Рим. За ней были посланы рабочие. Но, по легенде, статуя расхохоталась, и рабочие в ужасе разбежались. Статуя пострадала после землетрясения во II веке н. э.

В начале V века н. э. статую Зевса перевезли в Константинополь. Статуя сгорела при пожаре храма 425 г. н. э. или в пожаре в Константинополе в 476 г. н. э.

Статья взята с сайта Храм Зевса Олимпийского