Мифология

 

 

∆ήµητρα και Περσεφόνη

Ο Θεός του Άδη, ο Πλούτωνας, αγάπησε κάποτε την κόρη της θεάς  ∆ήμητρας, την Περσεφόνη.

Μια µέρα που η Περσεφόνη έπαιζε σ’ ένα καταπράσινο λιβάδι, είδε έναν ανθισμένο νάρκισσο. Πήγε να τον µυρίσει κι αμέσως άνοιξε η γη, βγήκε από µέσα ο Πλούτωνας, µε το κατάµαυρο άρµα του, την άρπαξε κι έφυγε για τον Άδη.

Τις σπαραχτικές κραυγές της Περσεφόνης τις άκουσε η μητέρα της κι έτρεξε να τη βρει. Μα η Περσεφόνη ήταν άφαντη.

Εννιά µερόνυχτα την έψαχνε κλαίγοντας η ∆ήµητρα, ώσπου ο ήλιος τη λυπήθηκε και της φανέρωσε αυτό που είχε γίνει. 

Η ∆ήµητρα ζήτησε από το ∆ία να φέρει πίσω την Περσεφόνη µα εκείνος δε δέχτηκε.

Θυμωμένη τότε η ∆ήμητρα, έφυγε από τον Όλυμπο κι άρχισε να τριγυρνάει κλαίγοντας στη γη.

Απ’ όπου διάβαινε µαραίνονταν τα δέντρα, ξεραίνονταν όλα τα φυτά, τα σπαρτά και τα λουλούδια. Τα ζώα κι οι άνθρωποι πέθαιναν απ’ την πείνα.

Είδε τη συμφορά αυτή ο ∆ίας κι έστειλε τον Ερμή να φέρει πίσω την Περσεφόνη από τον Άδη. Ο Πλούτωνας όμως, πριν φύγει η Περσεφόνη, της έδωσε να φάει λίγα σπυριά από ένα ρόδι μαγεμένο, για να µην τον ξεχάσει.

Έφερε ο Ερμής την Περσεφόνη στη μητέρα της κι αμέσως άνθισαν όλα τα λουλούδια, πρασίνισαν τα δέντρα κι όλα τα φυτά.

Από τότε, οκτώ μήνες το χρόνο έμενε η Περσεφόνη µε τη ∆ήµητρα, και τότε ερχόταν η άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα δέντρα κι όλα τα φυτά της γης έδιναν φρούτα και καρπούς, άνθιζαν τα λουλούδια, η γη πρασίνιζε, κελαηδούσαν τα πουλιά.

Στο τέλος όμως του φθινοπώρου η Περσεφόνη γύριζε στον Πλούτωνα και τότε ερχόταν ο χειμώνας. Τα δέντρα και τα φυτά μαραίνονταν, η γη κοιμόταν κι όλα περίμεναν την άνοιξη που θα ξαναγύριζε η Περσεφόνη από τον Άδη.

Οµηρικός ύµνος στη ∆ήµητρα (διασκευή)

 

Перевод

Ο Θεός του Άδη, ο Πλούτωνας,
Бог Аида Плутон

αγάπησε κάποτε την κόρη της θεάς  ∆ήμητρας, την Περσεφόνη.
полюбил когда-то дочь богини Деметры Персефону.

Μια µέρα που η Περσεφόνη έπαιζε σ’ ένα καταπράσινο λιβάδι,
Однажды, когда Персефона играла на зеленом лугу,

είδε έναν ανθισμένο νάρκισσο.
увидела цветущий нарцисс.

Πήγε να τον µυρίσει
Пошла его понюхать

κι αμέσως άνοιξε η γη,
и тут же разверзлась земля

βγήκε από µέσα ο Πλούτωνας,
выскочил оттуда Плутон

µε το κατάµαυρο άρµα του,
на  черной колеснице

την άρπαξε κι έφυγε για τον Άδη.
ее схватил и удалился в Аид.

Τις σπαραχτικές κραυγές της Περσεφόνης
Душераздирающие крики Персефоны

τις άκουσε η μητέρα της κι έτρεξε να τη βρει.
их слышала мать и побежала ее искать.

Μα η Περσεφόνη ήταν άφαντη.
Но Персефона исчезла.  ( была исчезнувшей)

Εννιά µερόνυχτα την έψαχνε κλαίγοντας η ∆ήµητρα,
Девять дней и ночей ее искала плача Деметра,

ώσπου ο ήλιος τη λυπήθηκε
пока солнце ее пожалело

και της φανέρωσε αυτό που είχε γίνει.
и ей раскрыло то, где она находится.

Η ∆ήµητρα ζήτησε από το ∆ία να φέρει πίσω την Περσεφόνη
Деметра просила Зевса вернуть назад Персефону

µα εκείνος δε δέχτηκε.
но тот не согласился.

Θυµωµένη τότε η ∆ήµητρα,
Разгневанная тогда Деметра,

έφυγε από τον Όλυµπο
ушла из Олимпа

κι άρχισε να τριγυρνάει κλαίγοντας στη γη.
и стала бродить плача по земле

Απ’ όπου διάβαινε µαραίνονταν τα δέντρα,
Там где она проходила увядали деревья,

ξεραίνονταν όλα τα φυτά,
засохли все растения,

τα σπαρτά και τα λουλούδια.
посевы и цветы.

Τα ζώα κι οι άνθρωποι πέθαιναν απ’ την πείνα.
Животные и люди умирают от голода.

Είδε τη συµφορά αυτή ο ∆ίας
Увидел бедствие это Зевс

κι έστειλε τον Ερµή να φέρει πίσω την Περσεφόνη από τον Άδη.
и послал Гермеса, чтобы он привел Персефону из Аида.

Ο Πλούτωνας όμως, πριν φύγει η Περσεφόνη,
Плутон, однако, прежде, чем уйти Персефоне,

της έδωσε να φάει λίγα σπυριά από ένα ρόδι μαγεμένο,
ей дал съесть несколько зернышек граната заколдованного

για να µην τον ξεχάσει.-
чтобы она его не забыла.

Έφερε ο Ερμής την Περσεφόνη στη µητέρα της
Доставил Гермес Персефону к матери

κι αμέσως άνθισαν όλα τα λουλούδια, πρασίνισαν τα δέντρα κι όλα τα φυτά.
и тут же зацвели все цветы, зазеленели деревья и все растения.

Από τότε, οκτώ μήνες το χρόνο έμενε η Περσεφόνη µε τη ∆ήµητρα,
С тех пор 8 месяцев в году остается Персефона с Деметрой,

και τότε ερχόταν η άνοιξη και το καλοκαίρι.
и тогда приходят весна и лето.

Τα δέντρα κι όλα τα φυτά της γης -
Деревья и все растения земли

έδιναν φρούτα και καρπούς,
дают фрукты и плоды

άνθιζαν τα λουλούδια,
цветут цветы,

η γη πρασίνιζε, κελαηδούσαν τα πουλιά.
земля зеленеет, щебечут птицы.

Στο τέλος όμως του φθινοπώρου η Περσεφόνη γύριζε στον Πλούτωνα
В конце осени Персефона возвращается к Плутону

και τότε ερχόταν ο χειμώνας.
и тогда приходит зима.

Τα δέντρα και τα φυτά μαραίνονταν, η γη κοιμόταν –
деревья и растения увядают, земля засыпает

κι όλα περίμεναν την άνοιξη που θα ξαναγύριζε η Περσεφόνη από τον Άδη.-
и все ждут весну, когда снова вернется Персефона из Аида.

Перевод Нина Назлидис

 

∆ήµητρα και Περσεφόνη