Αόριστος  неправильных глаголов 1 спряжения

В греческом языке имеются неправильные глаголы, образующие форму  αόριστος путем изменения корневой основы. Эти глаголы нужно просто выучить.  

λέω – είπα κατεβαίνω – κατέβηκα
βλέπω – είδα στέλλω – έστειλα
παίρνω – πήρα λαμβάνω – έλαβα
πίνω – ήπια μαθαίνω – έμαθα
τρώω – έφαγα μένω -  έμεινα
πάω (πηγαίνω) – πήγα βρίσκω - βρήκα
δίνω – έδωσα παραγγέλλω – παράγγειλα
μπαίνω – μπήκα καταλαβαίνω – κατάλαβα
βγαίνω – βγήκα επαναλαμβάνω - επανάλαβα
ανεβαίνω – ανέβηκα И другие

 

λέω –говорю,  βλέπω – вижу,  παίρνω – беру,  πίνω – пью,  τρώω – ем,  πάω (πηγαίνω) – иду,  δίνω – даю

λέω βλέπω παίρνω  πάω πίνω δίνω  τρώω
είπα είδα πήρα πήγα ήπια έδωσα έφαγα
είπες είδες πήρες πήγες ήπιες έδωσες έφαγες
είπε είδε πήρε πήγε ήπιε έδωσε έφαγε
είπαμε είδαμε πήραμε πήγαμε ήπιαμε δώσαμε φάγαμε
είπατε είδατε πήρατε πήγατε ήπιατε δώσατε φάγατε
είπαν είδαν πήραν πήγαν ήπιαν έδωσαν έφαγαν

 μπαίνω –вхожу, βγαίνω – выхожу,  ανεβαίνω – поднимаюсь,  κατεβαίνω – спускаюсь,  στέλλω – посылаю, 
λαμβάνω – получаю

μπαίνω βγαίνω ανεβαίνω κατεβαίνω στέλλω λαμβάνω
μπήκα βγήκα ανέβηκα κατέβηκα έστειλα έλαβα
μπήκες βγήκες ανέβηκες κατέβηκες έστειλες έλαβες
μπήκε βγήκε ανέβηκε κατέβηκε έστειλε έλαβε
μπήκαμε βγήκαμε ανεβήκαμε κατεβήκαμε στείλαμε λάβαμε
μπήκατε βγήκατε ανεβήκατε κατεβήκατε στείλατε λάβετε
μπήκαν βγήκαν ανέβηκαν κατέβηκαν έστειλαν έλαβαν

μαθαίνω – учу, μένω -  проживаю, остаюсь, βρίσκω -  нахожу,  παραγγέλλω – заказываю,  καταλαβαίνω – понимаю,   επαναλαμβάνω – повторяю

μαθαίνω  μένω παραγγέλλω καταλαβαίνω επαναλαμβάνω βρίσκω
έμαθα έμεινα παράγγειλα κατάλαβα επανάλαβα βρήκα
έμαθες έμεινες παράγγειλες κατάλαβες επανάλαβες βρήκες
έμαθε έμεινε παράγγειλε κατάλαβε επανάλαβε βρήκε
μάθαμε μείναμε παραγγείλαμε καταλάβαμε επαναλάβαμε βρήκαμε
μάθετε μείνατε παραγγείλατε καταλάβατε επαναλάβατε βρήκατε
έμαθαν έμειναν παράγγειλαν κατάλαβαν επανάλαβαν βρήκαν

 

Неправильные глаголы

 

Прошедшее время αόριστος глаголов 2 спряжения  ενεργητική φωνή 

 Прошедшее время αόριστος глаголов 2 спряжения 1 и 2 категории  образуется путем прибавления к основе глагола в ενεστώτας соответствующих окончаний.

απάντ-ησα εξήγ-ησα μίλ-ησα ρώτ-ησα -ησα
απάντ-ησες εξήγ-ησες μίλ-ησες ρώτ-ησες -ησες
απάντ-ησε εξήγ-ησε μίλ-ησε ρώτ-ησε -ησε
απαντ-ήσαμε εξηγ-ήσαμε μιλ-ήσαμε ρωτ-ήσαμε -ησαμε
απαντ-ήσατε εξηγ-ήσατε μιλ-ήσατε ρωτ-ήσατε -ησατε
απάντ-ησαν εξήγ-ησαν μίλ-ησαν ρώτ-ησαν -ησαν

απαντώ – отвечаю, εξηγώ – объясняю, μιλώ – говорю, ρωτώ -  спрашиваю
Имеется ряд неправильных глаголов 2 спряжения 1 и 2 категории, которые спрягаются следующим образом и имеют окончания:

δίψ-ασα ξέχ-ασα γέλ-ασα πείν-ασα -ασα
δίψ-ασες ξέχ-ασες γέλ-ασες πείν-ασες -ασες
δίψ-ασε ξέχ-ασε γέλ-ασε πείν-ασε -ασε
διψ-άσαμε ξεχά-σαμε γελ-άσαμε πειν-άσαμε -ασαμε
διψ-άσατε ξεχά-σατε γελ-άσατε πειν-άσατε -ασατε
δίψ-ασαν ξέχα-σαν γέλ-ασαν πείν-ασαν -ασαν

διψώ – испытываю жажду,ξεχνώ – забываю, γελώ – смеюсь, πεινώ – голодаю

Так же имеется рад глаголов, которые имеют окончания:

παρακάλεσα μπόρεσα -εσα
παρακάλεσες μπόρεσες -εσες
παρακάλεσε μπόρεσε -εσε
παρακαλέσαμε μπορέσαμε -εσαμε
παρακαλέσατε μπορέσατε -εσατε
παρακάλεσαν μπόρεσαν -εσαν

παρακαλώ – прошу, μπορώ -  могу

Ударение в αόριστος глаголов 2 спряжения  во всех лицах падает на третий слог от конца.

Παρακείμενος

Παρακείμενος  (перфект) - Настоящее совершенное время выражает законченное к настоящему моменту действие, время совершения или результат которого связан с настоящим моментом. Παρακείμενος  может выражать действие, как только что свершившееся, так и то, которое имело место в более отдаленном прошлом. Παρακείμενος  переводится на русский язык глаголами в прошедшем времени совершенного вида:, например:

Έχω διαβάσει τα μαθήματα μου. - Я прочитал свои уроки. (я их прочитал, и чтение уже закончено).
Του έχω ήδη γράψει γράμμα. - Я ему уже написал письмо.

Παρακείμενος образуется при помощи вспомогательного глагола έχω и инфинитива (απαρέμφατο) смыслового глагола.

το απαρέμφατο ρήμα - неопределенная форма глагола используется только для образования сложных времен
Инфинитив имеет две формы. Одна из них образуется от основы аориста действительного залога и оканчивается на -σει или -ει: δέσει, πάρει, πει.

Вторая - от основы аориста страдательного залога и оканчивается на -θει или на -εί: δεθεί, γραφεί, βραχεί.

Глаголы, которые образуют неправильную форму в прошедшем времени, имеют неправильную форму и в Παρακείμενος
Σου έχω πει ότι δεν το έχω εγώ - Я тебе сказала, что у меня нет.

Ед. число      
1-е.л. έχω    διαβάσει έχω   πει έχω   γελάσει
2-е.л. έχεις  διαβάσει έχεις πει έχεις  γελάσει
3-е.л. έχει    διαβάσει έχει   πει έχει   γελάσει
Мн. число      
1-е.л. έχουμε διαβάσει έχουμε πει έχουμε γελάσει
2-е.л. έχετε    διαβάσει έχετε   πει έχετε   γελάσει
3-е.л. έχουν   διαβάσει έχουν  πει έχουν  γελάσει

 

Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος - Прошедшее совершенное время выражает действие, обозначенное глаголом, которое завершилось в прошлом прежде, чем произошло что-то другое:
Όταν γύρισα, οι φίλοι μου είχαν ήδη φύγει. - Когда я вернулся, друзья мои уже ушли
Δεν άκουσα τίποτα, γιατί είχα κοιμηθεί. - Я ничего не слышал, потому что уснул.

Υπερσυντέλικος  образуется при помощи вспомогательного глагола έχω в прошедшем времени - είχα и απαρέμφατο смыслового глагола.
Глаголы в Υπερσυντέλικος   склоняются следующим образом:

Ед. число      
1-е.л. είχα   αγοράσει είχα     φάει είχα   ρωτήσει
2-е.л. είχες  αγοράσει είχες    φάει είχες  ρωτήσει
3-е.л. είχε   αγοράσει είχε      φάει είχε   ρωτήσει
Мн. число      
1-е.л. είχαμε αγοράσει είχαμε  φάει είχαμε ρωτήσει
2-е.л. είχατε αγοράσει είχατε  φάει είχατε ρωτήσει
3-е.л. είχαν  αγοράσει είχαν   φάει είχαν  ρωτήσει

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка