Ψαλμός 33 Ευλογήσω Τον Κύριον

Аудиотекст на греческом языке

 

Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Αγίου Δημητρίου, Άκης Ν. Λιλιόπουλος

После каждой строчки поется Αλληλούια,
выделенные строчки не поются.

1 Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρώ, δια παντός η αίνεσις αυτού εν τω στόματι μου.

2 Εν τω Κυρίω επαινεθήσεται η ψυχή μου· ακουσάτωσαν πραείς και ευφρανθήτωσαν.

3 Μεγαλύνατε τον Κύριον συν εμοί και υψώσωμεν το όνομα αυτού επί το αυτό.

4 Εξεζήτησα τον Κύριον και επήκουσε μου και εκ πασών των θλίψεων μου ερρύσατο με.

5 Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίσθητε και τα πρόσωπα υμών ου μη καταισχυνθή.

6 Ούτος ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. 

7 Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβουμένων αυτόν και ρύσεται αυτούς.

8 Γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος· μακάριος ανήρ, ος ελπίζει επ΄αυτόν.

9 Φοβήθητε τον Κύριον, πάντες οι άγιοι αυτού, ότι ουκ έστιν υστέρημα τοις φοβουμένοις αυτόν.

10 Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν· οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.

11 Δεύτε, τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω υμάς.

12 Τίς έστιν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ιδείν αγαθάς;

13 Παύσον την γλώσσαν σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσαι δόλον. ΄

14 Εκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν· ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν.

15 Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ώτα αυτού εις δέησιν αυτών.

16 Πρόσωπον δε Κυρίου επί ποιούντας κακά, του εξολοθρεύσαι εκ γης το μνημόσυνον αυτών.

17 εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερρύσατο αυτούς.

18 Εγγύς Κύριος τοις συντετριμμένοις την καρδίαν και τους ταπεινούς τω πνεύματι σώσει.

19 Πολλαί αι θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρύσεται αυτούς ο Κύριος.

20 Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, έν εξ αυτών ου συντριβήσεται.

21 Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες τον δίκαιον πλημμελήσουσι.

22 Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτου και ου μη πλημμελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ΄αυτόν.

 

1 Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих.

2 Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.

3 Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе.

4 Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.

5 Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.

6 Сей нищий воззвал, – и Господь услышал и спас его от всех бед его.

7 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.

8 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!

9 Бойтесь Господа, [все] святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его.

10 Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком
благе.

11 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.

12 Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?

13 Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.

14 Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.

15 Очи Господни обращены на праведников, и уши Его – к воплю их.

16 Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.

17 Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.

18 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.

19 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.

20 Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.

21 Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.

22 Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

 

Ψαλμός 144

Аудиотекст на греческом языке

 

Хор монахов монастыря Симонопетра, Святая гора Афон

После каждой строчки поется Αλληλούια,
выделенные строчки не поются.

1 Υψώσω σε, ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου και ευλογήσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

2 Καθ΄ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε και αινέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

3 Μέγας Κύριος και αινετός σφόδρα και της μεγαλωσύνης αυτού ούκ έστι πέρας.

4  Γενεά και γενεά επαινέσει τα έργα σου και την δύναμιν σου απαγγελούσι.

5 Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιωσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται.

6 Και την δύναμιν των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλωσύνην σου διηγήσονται.

7 Μνήμην του πλήθους της χρηστότητος σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλλιάσονται.

8  Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος.

9 Χρηστός Κύριος τοις σύμπασι και οι οικτιρμοί αυτού επί πάντα τα έργα αυτού.

10  Εξομολογησάσθωσαν σοι, Κύριε, πάντα τα έργα σου και οι όσιοι σου ευλογησάτωσαν σε.

11  Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστείαν σου λαλήσουσι.

12  Του γνωρίσαι τοις υιοίς των ανθρώπων την δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπείας της βασιλείας σου.

13 Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά.
13α Πιστός Κύριος εν πάσι τοις λόγοις αυτού και όσιος εν πάσι τοις έργοις αυτού.

14  Υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθοί πάντας τους κατερραγμένους.

15 Οι οφθαλμοί πάντων εις σε ελπίζουσι και συ δίδως την τροφήν αυτών εν ευκαιρία.

16 Ανοίγεις συ την χείρα σου και εμπιπλάς πάν ζώον ευδοκίας.

17  Δίκαιος Κύριος εν πάσαις ταις οδοίς αυτού και όσιος εν πάσι τοις έργοις αυτού.

18  Εγγύς Κύριος πάσι τοις επικαλουμένοις αυτόν, πάσι τοις επικαλουμένοις αυτόν εν αληθεία.

19  Θέλημα των φοβουμένων αυτόν ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς.

20 Φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτόν και πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει.

21 Αίνεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου· και ευλογείτω πάσα σαρξ το όνομα το άγιον αυτούς εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

1 Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и благословлять имя Твое во веки и веки.

2 Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.

3 Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.

4 Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.

5 А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.

6 Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.

7 Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.

8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.

9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.

10 Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;

11 да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,

12 чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.

13 Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
[Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих.]

14 Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.

15 Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время;

16 открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.

17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.

18 Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.

19 Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.

20 Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.

21 Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

 

 

 

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка